DOLAR 28,9410 0.1%
EURO 31,7206 0.06%
ALTIN 1.875,130,24
BITCOIN 10764160,44%
Antalya
15°

AÇIK

17:46

AKŞAM'A KALAN SÜRE

HMH Construction
İhsan Ticaret
Bagislar Construction
ALANYA ALKÜ’DE SATUMER DÖNEMİ

ALANYA ALKÜ’DE SATUMER DÖNEMİ

ABONE OL
23:04 - 11 Nisan 2020 23:04
ALANYA ALKÜ’DE SATUMER DÖNEMİ
0

BEĞENDİM

ABONE OL
HMH Construction
Realtor Global

ÖZEL HABER: ALPER KUTAY

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye’de bir ilk olan Sağlık Turizmi Doktora programına öğrenci kabul etmeye geçen yıl başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne, Sağlık Turizmi Doktora programının açılmasına ve öğrenci alınmasına ilişkin onay yazısı 2019’un Mart ayında YÖK’ten geldi.  YÖK’ün onayıyla birlikte öğrenci kabul edilecek program aynı zamanda Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Sağlık turizmi konusunda akademik personel ihtiyacını gidermek ve sağlık turizmi ile ilgili akademik çalışmaların önünü açmak isteyen ALKÜ, 2018 yılında Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans Programını açarak eğitime başlamasının ardından, 2019’un Mart ayında Doktora seviyesinde bu eğitimi hayata geçirmiş oldu. Ülkemizde sağlık turizmi alanında ilk kez doktora düzeyinde eğitim veren programa ilk öğrenciler kabul edildi.

Bu arada Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER) Yönetmeliği dün itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İŞTE O YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TURİZMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(SATUMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizm Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevler ve çalışma şekline ilişkin hükümler
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezin,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesin,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ülke kalkınmasına sağlık alanında hizmet etmek, konu ile ilgili alanında uzman kişiler ile sektörü
buluşturmak, sistematik bilgi ve bilgi kaynağına ulaşımı sağlamak.
b) Sağlık turizmi alanında hizmet veren kurum ve kuruluşların işleyişinin, standardizasyonunun belirlenmesi
için yurt içinde ve yurt dışında araştırma, geliştirme ve çalışmalar yapmak.
c) Sağlık turizmi ile ilgili mevzuat çalışmalarına ve planlamalara katkı sağlayacak veriler üretmek, ulusal
standartların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
ç) Sağlık turizmi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları le özel kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak
amacıyla organizasyonlar gerçekleştirmek.
d) Sağlık turizm sektörünün; etkin, uluslararası standartlarda ve yurt dışında bu alanda hizmet veren kurum ve
kuruluşlarla rekabet edebilir koşullarda faaliyet gösterebilmesi adına politika geliştirilmesine katkı sağlamak.
e) Turizm sağlığı, sağlık turizmi ve tıbbi hizmet turizmi alanlarında ülke ekonomisine katma değer sağlayacak
projeler geliştirerek, bu projelerin faaliyete geçirilmesini koordine etmek.
f) Uluslararası standartlarda sunulacak sağlık hizmeti ile birlikte, bulunulan coğrafi konum, uygun fiyat
politikaları ve benzer faktörlerin de değerlendirilmesiyle, ülkemizin sağlık turizmi alanında cazibe merkez haline gelmesine katkıda bulunmak.
g) Ülkemizdeki sağlık turizmi alanındaki çalışmalara akademik destek vermek, uygulama stratejilerine katkı
sağlamak.
ğ) Akademisyenler, sektör temsilciler ve öğrencilerin sağlık turizmi konusunda bilgi sahibi olmalarını
sağlamak ve farkındalık oluşturmak.
h) Üniversitenin, bölgenin ve ülkemizin marka değerine katkıda bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:
a) Merkez bünyesinde, sağlık turizmi alanında uygulamaya yönelik araştırma projeler oluşturmak, koordine
etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak.
b) Turizm sağlığı, sağlık turizmi ve tıbbi hizmet turizmi konularında ileri düzeyde uzmanlık kursları,
seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda
bulunmak.
c) Sağlık turizmi alanında uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları
raporlamak; bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzer ortamlarda yayımlamak.

10.04.2020 10 Nisan 2020 CUMA

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200410-2.htm 2/3
ç) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetler
vermek.
d) Yalnızca medikal turizm değil aynı zamanda termal turizm, yaşlı ve engelli turizmi gibi alanlarda da
Üniversitenin akademik birikimin kullanarak hedefler doğrultusunda sağlık turizmine yen açılımlar kazandırıcı
organizasyonlar gerçekleştirmek.
e) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla,
araştırma grupları ve bilim insanları ile ortak çalışmalar yürütmek.
f) Yönetim Kurulunca istenilen, Merkez amaçlarına uygun olarak diğer çalışmaları yapmak.
g) Sağlık turizmi alanında yapılacak olan akademik çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevler
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevler
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için
görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yenden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görev sona erer.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanıyla ilgili, Üniversitede görevli
öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir.
Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından bir Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görev sona erer.
(3) Müdürün görevler şunlardır:
a) Merkez temsil etmek.
b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işler denetlemek.
c) Yönetim Kurulu le Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak
yürütmek.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, toplantıları
yönetmek, alınan kararları uygulamak.
d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla at çalışma programını düzenlemek ve Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
f) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
g) Çalışma programlarının hazırlanması faaliyetlerini izlemek ve denetlemek, Yönetim Kuruluna önermek,
Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma birimlerin yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
ğ) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetler le plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu
bilgilendirmek.
h) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzer program ve projelerin
düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
ı) Merkezin ödenek ve personel ihtiyacını gerekçesi ile Rektöre teklif etmek.
Yönetim Kurulu ve görevler
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları le Merkezin faaliyet alanında çalışmaları
bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği ve Rektörün onayı le görevlendirilen yed üye dahil toplam on üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeler arasında görev dağılımı yapabilir.
(2) Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeler, aynı usulle Rektör tarafından üç
yıllık süre için yenden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden, herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yen bir üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda en az bir kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine,
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu le alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu, iki oy kabul edilir.
(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının
belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
c) Yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetler belirlemek.
ç) Eğitim programları le bu programların sonunda katılım, başarı ve benzer belgeler düzenleyerek ilgililere
vermek.
d) İlgili kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.
e) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Müdürün getireceği diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.
f) Merkezin vereceği hizmetlerin döner sermayeye aktarılmak üzere bedellerine ilişkin öneriler Rektörlüğe
sunmak.
g) Çeşitli kişi ve kuruluşlarca yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

10.04.2020 10 Nisan 2020 CUMA
https://www.resmigazete.gov.tr/eskler/2020/04/20200410-2.htm 3/3
Danışma Kurulu ve görevler
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla
Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversitenin öğretim elemanları le dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Üniversitenin işbirliği yaptığı, kişi ve kuruluş temsilciler arasından olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en çok yed üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez ya da Müdür tarafından gerekli görülmesi halinde olağanüstü olarak
Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır.
(4) Danışma Kurulunun görevler şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve istişare nitelikte görüş bildirmek.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları ve görevler
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere
proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma
grupları, grup başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.
(2) Çalışma grupları; Müdürün teklif ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma grubu başkanı veya Müdürün
görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Bu
çalışma gruplarında yer alan personel, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilir. Müdür, söz konusu grupların faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan personel Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel le karşılanır.
Demirbaş, alet, ekipman
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve
demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre kısmen ya da tamamen
devredebilir.
Merkezin uluslararası ismi
MADDE 15 – (1) Merkezin adı uluslararası kullanımda “ALKÜ – Health&Medcal Toursm Center” olarak
ifade edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Özkaya Sigorta

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.